ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलु प्रसीदतां ध्यायन्तु भद्राणि शिवं मनो धिया
मनश्च भद्रं भजतामधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी

 

Проект "Свирель Кришны" закрыт!
Спасибо всем, кто поддерживал его работу своим теплом и любовью!